Blog

Beszámoló a 2015. évi képviselői tevékenységemről

Az 5 éves önkormányzati ciklusból eltelt egy év, azaz a ciklus első egyötödéről az alábbiakban számolok be. Önkormányzati képviselői programomban az alábbiakra vállalkoztam:

 1. Helyi gazdaság erősítése, Kis- és Középvállalkozások (KKV) helyzetbe hozása
 2. Újabb utak, közművek építése, meglévők felújítása, infrastruktúra fejlesztése
 3. Batthyány Általános és Sportiskola bővítése, rekonstrukciója, új óvoda építése
 4. Fácán közi lakótelep jogi helyzetének rendezése, csatorna problémáinak megoldása
 5. A választók folyamatos képviselete az önkormányzati munkában, kapcsolattartás

1. Mint ismert, a város déli részén vannak olyan területek, amelyek alkalmasak arra, hogy komoly munkaerő igényt és jelentős adóerőt képviselő vállalkozások betelepedhessenek. Azért dolgoztam az elmúlt évben, hogy a Batthyány 2020 Fejlesztési Program keretében legalább 200 hektár gazdasági új fejlesztési terület álljon rendelkezésre. Ennek pénzügyi fedezetére ígéretet is kaptunk a Magyar Kormánytól.

A helyi gazdaság fejlődésének egyik legjobb példája a Prettl, amely jelenleg is bővíti érdi tevékenységét a Turul utcában, ezáltal új munkahelyeket hoz létre.

A Batthány 2020 Programban kezdeményezésemre hangsúlyos szerepet kapott a Vállalkozói Falu építése is. Ennek érdekében felkutattam azokat a lehetséges helyszíneket, ahol ez megvalósulhat, az Ercsi út és a 7-es út környékén. A Modern Városok Program keretében a Kormánytól ígéretet kapott a város a megvalósításhoz szükséges pénzügyi forrás biztosítására. A megvalósítás elindult.

Részt vettem egy helyi Vállalkozói Klub alapításában, amelynek segítségével helyi KKV-k egymás segítése révén forgalom és eredmény növekedést érhetnek el.

2. Befejeződött a szennyvízcsatorna hálózat kiépítése a Mérnök, Technikus, Tollnok utcákban valamint a Fehérvári úton. Az Ilona utca igen jelentős szakaszán az ivóvízhálózat cseréje történt meg, az önkormányzat által biztosított pénzügyi forrásból.

A Karolina utcában és a Felső utca egy szakaszán egy szennyvíz nyomóvezeték kiépítése történt, ennek nyomán a közterület megfelelő minőségű helyreállítását szorgalmaztam.

A Mérnök utca Tanácsos és Írnok utcák közötti szakaszán a csatornaépítés után megtörtént az aszfalt burkolat kiépítése is.

A Bíró utcában mart aszfalt terítése történt, ami megszüntette a korábban tapasztalható porzást.

A Fácán utca (Pacsirta-Csalogány utcák között) valamint az Izabella utca kapott aszfalt burkolatot a 2015. évi választókerületek rendelkezésére álló pénzügyi forrásból.

Az Ilona utca korábban önerős aszfalt burkolatú szakaszát az ivóvízvezeték cseréje után felújították, így most már évekre megfelelő minőségű lesz.

Az utcában található szennyvíz nyomóvezeték megóvása érdekében elő van készítve a Technikus utca vízelvezetéssel együtt történő kiépítése, amely a közbeszerzési eljárások lezárása után, 2016 első félévben várható.

A mart aszfalt program II. ütemére javaslatot tettem, hogy az Ilona utca és Orvos utca nem (mart)aszfaltos szakasza, a Karvaly és Keselyű utcák kerüljenek bele. Ezeket a következő években reményeim szerint sikerül is megvalósítani.

Javaslatomra a Modern Városok Programból biztosított pénzügyi források segítségével a következő években a nagy forgalmú közúti csomópontok közül a 2. sz. választókerületet érintően az alábbiak átépítése fog megtörténni: Fehérvári út – Zámori út, Szajkó utca – 7 es elkerülő út, Karolina utca – Felső utca. Jelenleg a tervek készítése folyik.

3. Kezdeményezésemre az önkormányzat 2015. évi költségvetésében már szerepelt a Batthyány Általános és Sportiskola bővítésének és felújításának tervezési költségére a szükséges pénzügyi fedezet. Így a tervezési munka időben elkezdődött. A Batthyány2020 Programba is bekerült a fejlesztés. Orbán Viktor Miniszterelnök Úr ígéretet tett a megépítéshez szükséges pénzügyi fedezet biztosítására a Kormány részéről a Modern Városok Program keretében. Az építési engedélyt a jelenlegi információk alapján 2016 első félévére várjuk.

A Fácán közi oktatási-nevelési tömb területén a régi óvoda helyett elindítottuk egy új, gyermekeink igényét jobban kielégítő óvoda tervezését. A megépítéshez a pénzügyi forrás rendelkezésre áll EU-s forrásokból.

4. A Fácán közi társasházak ügyében két területen történt előrelépés.

A jogi helyzet tekintetében a Földhivatal elindított egy vagyonrendezési eljárást. Ennek során tisztázódni fog a telkek tulajdonjogi helyzete.

Ez az eljárás a jogi szakértők jelenlegi becslése szerint kb. 4-5 évet fog tartani. Folyamatosan kapcsolatban vagyok az állami vagyont kezelő MNV Zrt-vel annak érdekében, hogy ha további előrelépés történik, akkor értesíteni tudjam az érintetteket.

A lakótelepi szennyvízelvezetés tekintetében felszólaltam a Közgyűlésben, kérve, hogy a magáncsatornának minősülő szakaszból is szállítsa el a szennyvízet a szolgáltató. Sajnos eddig elutasításra került ez a kérés a szolgáltató részéről. Ezért elindítottam egy hivatalos eljárást a Magyar Közműhivatalnál, kérve, hogy minősítsék a magánterületen levő – de valójában közcsatornaként üzemelő – szakaszokat hivatalosan is közcsatornává, amelyet ennek nyomán az üzemeltető is kénytelen lesz üzemeltetni és tisztán tartani. A teljes átépítés szükségességének vizsgálata megkezdődött.

5. Jelenlegi tisztségemben – most már alpolgármesterként is – folytathattam azt a területfejlesztési munkát, amelyet 2006-ban kezdtem el, akkor még köztisztviselőként.

A Megyei Jogú Városok Szövetségének közgyűlésein előbb Varga Mihály Nemzetgazdasági Miniszter Úrral, majd Lázár János Miniszterelnökséget vezető Miniszter Úrral kezdeményeztem nyilvános párbeszédet az Érdet érintő fejlesztési források ügyében.

Ennek nyomán nagy örömömre szolgál, hogy az előkészítési munka beérett: aktív közreműködésemmel sikerült egy olyan fejlesztési tervet, a Batthány2020 Programot kidolgozni, amelyet a Magyar Kormány is pénzügyi támogatásra alkalmasnak talált, megállapodásban rögzített, hogy biztosítja hozzá a pénzügyi forrást.

Így ennek keretében a következő években 40 milliárd forint juthat arra, hogy a város lakóinak életminősége, a város infrastruktúrája és intézményeinek színvonala javuljon, az önkormányzat színvonalasabb közszolgáltatásokat legyen képes nyújtani a város polgárainak.

Szintén egy régebbi, még 2011-ben elkezdett folyamat eredményeként a Kormány döntött arról, hogy Pest Megye önálló fejlesztési régiót fog képezni a következő ciklustól. Ezáltal végre Érd is hozzájuthat olyan EU-s fejlesztési forrásokhoz, amelynek eddig az volt az akadálya, hogy a túl fejlett fővárossal egy régióban voltunk.

Képviselői fogadóórámon valamint nyilvános mobiltelefonomon vagy emailben heti szinten 4-5 megkeresést kaptam. A leggyakoribb témakörök az alábbiak voltak:

 • Közvilágítási problémák, illetve az Érdi Újság terjesztési problémái, amelyek ügyében eljártam.
 • A közterületek állapotával kapcsolatos megkeresések. Jeleztem a közútkezelőnek, illetve a csatornaépítést végző kivitelezőknek a hibákat, amelyeket döntő többségben javítottak is.
 • Az orvosi és fogorvosi körzetekkel kapcsolatos észrevételek.
 • A Ercsi úti társasházak felújítása ügyében történt többszöri megkeresés.
 • Ercsi út padkázása.
 • Korábbi csatornázási programokból kimaradt ingatlanok bekötése ügyében kerestek meg egy-egy ingatlan esetén. Ezek évtizedek óta elmaradt bekötések, ezek ügyében intézkedtem.
 • Szomszédsági viták, egymást zavaró tevékenységek. Ezekben az ügyekben közvetítettem vagy birtokvédelmi eljárást javasoltam a feleknek.
 • Temető megközelítése, alsó részen kis kapu biztosítása.
 • Fácán közi lakótelep jogi rendezetlensége, az ebből eredő szomszédok közötti viták.
 • Közbiztonsággal kapcsolatos kérdések (főként a Fácán köz környékéről).
 • Nagyállomással kapcsolatos kérdések. Felvettem a kapcsolatot a MÁV illetve a NIF Zrt képviselőivel. Tájékoztatásuk szerint az EU-s forrás megvan a teljes átépítésre, amely 2016 végén – 2017 elején kezdődhet meg, ekkor tudják rendezni a gyalogos megközelíthetőséget illetve átjárást is.

Az Érd Aréna melletti területre egy igen látványos és nagy értékű fejlesztési koncepciót fogadott el a Közgyűlés. Ennek részbeni pénzügyi fedezetét a Modern Városok Program keretében a Kormány biztosítja. Szorgalmaztam ennek keretében a környéken lakók érdekeinek figyelembe vételét, valamint a közlekedési kapcsolatok javítását (Mérnök utca-Tolmács utca csatlakozás, Tolmács utca kiépítése a Velencei útig).

Részt vettem az új szociális támogatási rendszer kidolgozásában és közgyűlési elfogadtatásában. Ezáltal egy igazságosabb és méltányosabb rendszert alakítottunk ki, amely úgy nyújt támogatást a rászorulóknak, hogy közben kiszűri az ügyeskedőket.

Az új támogatási formák közül megemlíteném – a szociális helyzet vizsgálata függvényében – a lakásfenntartáshoz kapcsolódó támogatásokat, az idősek számára a hulladékszállítási díj átvállalását, a szennyvízcsatorna belső hálózat kiépítéséhez nyújtott egyszeri támogatást, a rászorulóknak jelentősen csökkentett díjú szociális étkeztetést.

Az Idősügyi Tanács elnökének delegáltak. E tevékenységem során sikerült támogatást nyújtanunk a város idősebb lakóinak, kiemelten a Nyugdíjas Kluboknak. Nagyon jól sikerült az idei Nyugdíjas Ki Mit Tud, illetve idén először megrendezzük a városi szintű Idősek Karácsonyát.

Kétheti rendszerességgel (de szükség szerint bármikor, főleg esőzések idején) bejárom a 2. sz. választókerületet, ahol önkormányzati képviselőnek választottak. Általában azokkal szoktam személyesen is találkozni, akik pont akkor otthon vannak. A bejárás során tapasztalt problémákat írásban jelzem az illetékes szolgáltatók, hatóságok irányába.

Tapasztalataim szerint kisebb döccenők után beindult az új szelektív hulladékgyűjtési rendszer valamint az előírt időintervallumon belül megtörtént az őszi zöldhulladék elszállítása is.

Többször a helyszínen rajtakaptam a Velencei úton illetve az Ercsi úton a szelektív gyűjtőszigetek rongálóit illetve az oda nem illő szemét elhelyezőit. Az ügyeket az illetékes hatóságoknak átadtam.

A Facebookon szerveztem augusztus 23-án lakossági fórumot, „Érdről higgadtan. Tények. Hiedelmek. Tervek.” címmel. A főként a Facebookon aktív érdi polgárokkal – akik a város minden részéről érkeztek – egy nagyon tartalmas, a város fejlődését és fejlesztési lehetőségeit részletesen taglaló párbeszéd folyt.

Az Érd Ófalu-Újfalu Településrészi Önkormányzat tagjának választott meg a Közgyűlés. Ezáltal jobban képviselhetem az Újfalu városrész érdekeit. Mindjárt az első ülésünkön kezdeményeztük egy új gyógyszertár létesítését a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény közelében. Egy olyan beruházási konstrukciót sikerült kialakítani, amely biztosítja az is, hogy a jelenleg az Intézményben található háziorvosi rendelők új, sokkal méltóbb körülmények közé kerülnek hamarosan.

Az Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény régi – még nem felújított – részére előkészítettük kezdeményezésemre a felújítási tervet. Reményeim szerint ennek eredményeként a következő években tudunk EU-s forrást szerezni a teljes felújításra.

A városrészben az új Rendőrség megvalósítása hamarosan az engedélyezés után már az építés fázisába lép. Szorgalmaztam, hogy az új Városi Bíróság és Ügyészség is a környéken kapjon helyet, amelyet a Modern Városok Programból fognak megépíteni.

A 2 sz. választókerületben található oktatási intézmények közül a Battthány Általános és Sportiskola, valamint a Kós Károly Szakképző Iskola Intézményi Tanácsában veszek részt delegált tagként. E munkám során igyekszem az intézmények működési feltételeinek javítását elérni. Így sikerült elérnünk, hogy Érdre került a Regionális Szakképzési Centrum, valamint a Batthány Iskola fejlesztési koncepciójának elfogadtatását.

A városrészben lakó lelkes önkéntesekkel részt vettünk a tavaszi TeSzedd szemétgyűjtési akcióban, amelynek során a Nagyállomás környékén gyűjtöttünk össze több zsáknyi illegális hulladékot.

Alapító tagként segítettem az Erdélyi Magyarok és Székelyek Érdi Közhasznú Egyesülete létrejöttét, amely azóta már két sikeres bált is szervezett, ahol egyenként több mint háromszáz érdi vett részt.

Meghívásra nagy örömmel vettem részt a Fenyves Parkváros településrészen alakult Fenyvesüljünk Egyesület első megbeszélésén. Szívesen veszek részt a továbbiakban is a hasonló pozitív szemléletű, környezetükért tenni akaró lokálpatrióta szerveződések munkájában.

Fontosnak tartom az egészséges életmód népszerűsítését a város lakói körében. Meggyőződésem, hogy a személyes példamutatás az egyik leghatékonyabb módja a népszerűsítésnek. Ezért a fiatal városunk lakói körében egyre népszerűbb szabadidős sportokban aktívan igyekeztem részt venni.

Így a hagyományos tavaszi és őszi Érd Körbe többezres létszámát gyarapítottam, ez mellett felvezetőként a nyári éjszakai Érd Körbe Night kört is teljesítettem

A mára már szintén több ezres amatőr futók táborát is igyekeztem erősíteni. Számos országos versenyen vettem részt, nem hivatalosan képviselve a városunkat is. Ezen kívül helyi rendezvényekkel igyekeztünk futótársaimmal a város hírnevét öregbíteni (pl. nagyvárosokat megelőzve a különböző km gyűjtő versenyekben ötödik helyet értünk el).

Hagyományteremtő szándékkal részt vettem a városunk irányítószámát is idéző „2030 perc futás” rendezvény megszervezésében, amelynek során 34 órát futottunk non-stop.

Igyekeztem személyes részvételemmel segíteni az érdi röplabda sportot is. Városunk hírnevét öregbíti a minden évben megrendezett újévi torna, amely idén a „2015 perc röplabda” címen az év első országos sportrendezvényeként került be a médiába. Érd adhatott otthont az Érd Arénában a Röplabda Európa Liga magyar válogatott mérkőzéseinek is, amely további figyelmet irányított Érdre.

 

Érd, 2015. december 2.

Átalakítjuk a szociális támogatások rendszerét Érden

Az Érdi TV-ben beszéltem arról, hogy:
– milyen elvek mentén alakítjuk át a szociális támogatások rendszerét?
– megszűnnek-e bizonyos támogatási formák (pl. az ápolási díj)?
– mi az amit már az állam nem ad, viszont az önkormányzat nyújt
 

Ugyanott lehet szavazni, ahol tavasszal

Néhány utcában az ott lakók felhívták a figyelmet, hogy most másik szavazóhelységbe kapták az értesítőt, mint a tavaszi két választáson. Úgy tűnik, rendeződött a helyzet és nem kell a lakóhelytől távol levő helységbe menni, ha valaki szavazna. Az érintett utcákról és a beosztásról az alábbi közleményt olvastam itt: Continue reading „Ugyanott lehet szavazni, ahol tavasszal”

Körbefutottuk a Balatont 19 óra 54 perc alatt :)

UB_csapatkepMég mindig sok minden kavarog bennem, de eldöntöttem, hogy gyorsan leírom, amíg még friss. Egy rövid beszámoló arról, ami történt az a húsz óra alatt, amíg egy szuper csapat maximális teljesítményt nyújtva körbefutotta a Balatont 🙂 Egy hete még 21 órát adtunk magunknak, aztán újraterveztük óvatosságból (ekkor szinte 24 óra jött ki és azt gondoltuk, hogy ezt is túlléphetjük).

Végül 19 óra 54 perc alatt kerültük meg a Balatont! 🙂

Continue reading „Körbefutottuk a Balatont 19 óra 54 perc alatt :)”